He alei hela a chhaina su
Phuahtu: Beikhu
Satu(te): S. Siamkungi

1.He alei hela a chhaina su,
Chô Khazoh ryhrao vâta a châ;
Tahmâ châta a chhaih hrei sih la,
Vâpei râh lia atyh heih la vâpi.

Chorus:
A tlâhpa ta lytlâh cha khô la,
Tlâhna bie sôkha rei khoh tua si;
Hârâ lôh pangâ tuhpa hnei va,
Chô Khazoh tovyuh eina rao lei vâ.

2.Pawlâh hnei lei vâsâh chhih chala,
Lailâh hrozy ei vaw sai châh ta;
Kyhpachâ nawh hawh a pyh khai ei,
Rianai vaw kua khao aw va chi ma.

3.Nâ deikua na chhôhso kipa ta,
Na chôsu lâ cha va tlei aw chi;
Kei deikua lailâh chhao hnei lei ta,
Na thâ khâ châ ngie paru laih aw.


   Facebook      Twitter    :    Views(195)