Inthuruol ei tiu
Phuahtu: Edward TC Hrangate

1. Inthuruol ei tiu ei in the dar hi
Ei sietna a ni ei ram le hnam in
Hnampui an hmang am ?huoi an vai am?
Hotu an vai naw ?huoitu ei mamaw!

2. Thangruolin hmatieng sawn zai rel ei tiu
Ringum thudik hai chu ?an tlat peiin
Zalenna insang a in dawm kangin
Thlir bik umlo in ramthar siem ei tiu.

3.  Remna Pathien chu Lala inthung sien
Thlemna tinreng hai ei tuok huna khawm
Mahni sie le tha hre a tuortu chun
Zalenna in sang la thuoi tlung a tih.

   Facebook      Twitter    :    Views(210)

Edward TC Hrangate Hlate