Ngachhipa ta
Satu(te): S. Siamkungi

Ei chaw hmô tua noh tawh
Nawhnai chhôhso lia nâ rie
Na hnazô ngiana zydua nah nôchâ phana zy vâ
Ei vaw bipakhô hi

Lôhdu kei châ na ngâchhihna ei pahno
A lyna bie ei cha hlâ
Kei châ ngâchhihna vâ

Lôhdu nâ chhao kei châ
Ngâchhina paluahsa chi
Hrozô chhâkha a kao vâpi nawhly a pyhpa ta
Laih zaolao lah vâpi

Lôhdu kei châ na ngâchhihna ei pahno
A lyna bie ei cha hlâ
Kei châ ngâchhihna vâ

Lôhdu kei chhao na châ
Ei theina zydua chhaota
Na châ ei ngâchhina zydua papua lymâpa ta
Noh nah daihti ei hmâh

Lôhdu kei châ na ngâchhihna ei pahno
A lyna bie ei cha hlâ
Kei châ ngâchhihna vâ


   Facebook      Twitter    :    Views(29)