Zokhaw tleitir
Phuahtu: Matlana (Chhaktiang Rimawi)
Satu(te): Mission Veng YMA North Branch Zaipawl, Chhaktiang Rimawi

Valtin lungtiawitu a mawi ngei e,
I nunzia leh sakhmelmawi anka leh pianzia reng hi;
Nang ang reng awm ang maw?
Chuailo ten vul reng la, kan vangkhua ti mawi an Zokhaw tleitir.

Ka nuam ngei e, nang ang sakhmel tawn meuh zawng,
Puan ang in min hnawl mai lo la;
Siar-sing-sang-sawmsarih lak ngai mahse,
Ka zuam ngei ang nang tawn nan zawng.

Zokhaw tleitir tuaite khuanu'n a duang bik che em ni?
Nang iang reng a kimtlang mawi piang hian ka ring lo;
An sawi khuavel chhingtu raltiang lanu pawh hian,
Chhingzo hian ka ring lo Zokhaw tleitir.

   Facebook      Twitter    :    Views(770)

Matlana (Chhaktiang Rimawi) Hlate