Thuom ang ka do zo naw
Phuahtu: Thanglienzo
Satu(te): Emma Pachuau

AN LANG CHANG CHANG

1. Thuom ang ka do zo naw,
Ka hratnain a tlin thei mawl naw;
Zaidam le nunnem, a do zo tu ding dang zawng lem rawh.

**An lang chang changa dingin,
Hmangaina chenve i min hlan a;
An lang naw chang changa dingin,
Hmelhriet ngailo angin.

2. Lungril tamtak nei chun,
Leng dang sai pum zinga ringum tumin;
I dittak kuomah chun, i nei po hmangaina inhlan el rawh.

3. Tium an hril nekin,
Doralpui buon ang pawm ti a um lem;
Hmangaina tak nei thlawn, anlang changa ding cho maw i nei.

**An  lang chang changa dingin,
Hmangaina chenve i min hlan a;
Anlang naw chang changa dingin,
Hmelhriet ngailo angin.

An  lang chang changa dingin,
Hmangaina tlawmte cho maw i nei.


   Facebook      Twitter    :    Views(607)