Damlai khuolzinna rama hin
Phuahtu: Buonglienkung
ṬHB 14.
Doh is C

KA LENGNA

1. Damlai khuolzinna rama hin,
Duthu ai ang ka sam hlaka;
Sienkhawm hlimna rêng ka hmu nawh,
Ka Lal Krista kuoma chau naw chun.

Ka lungawina Krista anih,
Ka mawina le ka thienghlimna
Thiem ka changna a nih Lalpa chu,
Halleluiah (4)

2. Lalpa’n thiltha a mi tiem tah,
Chu ngei chu ka hlimna a nih;
Khawvêlin a pêk ang ni lo,
Chatuona lungawina kim a nih.

3. Lungawina Krista ka nei hi,
Hnuoi rothilhai nêkin a hlu,
Khawvêl mi hai hmu phâk loin,
Ringna thlain a mi vuongkai pui.


   Facebook      Twitter    :    Views(727)