Lalpa ka suolna a tama
Phuahtu: Buonglienkung
ṬHB 46.
Doh is G♭

ESAU SILFEN

Lalpa ka suolna a tama,
Mihriema tiem tlak khawm kan nawh;
Sienkhawm I hmangai râwlnêm chun,
Duotte’n I mi lo ko zing si.

Ka râwl h Jacob râwl ni sienkhawm,
Esau silfên in kan thuom si;
Rohluotu ding Krista silfêna,
I min thuom hi Lalpa,
(Aw Lalpa) ka phu lul nawh.

Ka râwl hi hlemtu suol râwl ang,
Jacob râwl ang chu a lo nih;
Esau silfên Krista a chun,
Ka suolna hai I ngaidam tah.

Ka suolnahai hliekhu dinga,
I tuorna hmêl ka en ngam nawh;
Phuruolloo hmangaina mak chun,
Chatuon hringna I min hlân si.

Ka tlinna le ka mawi na tak,
Nang ngei Isu ka nei che chun;
Tudang khawm ka ngai ta nawh ie,
Iengkim a ka iengkim I nih.
Same Lyrics with another dialects(languages):
Lalpa ka sualna a tam a (Esauva Silhfen) (Mizo(Lusei))


   Facebook      Twitter    :    Views(1155)