Hi khawvel buoina rama hin, hringnun ka lo hmanga
Phuahtu: Buonglienkung
ṬHB 21.
Doh is G

LAWNGCHAWLNA KHAWPUI

Hi khawvel buoina rama hin, hringnun ka lo hmanga,
Lungkham bangna ka hmu zo naw riumna chau anih;
Duamna inpawngneknan simlei a fang suok tah,
Lawngchawlna hmun zion ram khi ngaiin ka thlir vawng vawng.

Lawngchawlna khawpui
Vân Jerusalem khi (Lalpan a buotsai ram a nih)
Tlansahai tuol chaina rammawi chu a lo ni si;
Ringna lawnga intawl peiin la tlung ngei ei tih.

Ringnain ka hang thlir vella, lawngchawlna khawpui khi,
A mawiin a ropui ngei ie tlansahai lêngna chu;
Ram nithla senglo rammawi chatuona var a nih,
Ei khuolzinna ram ei khel pha hlimin la leng ei tih.

Chu khawpuia tlansahai le, ei hang in khawm pha chun,
Buoina le lungngaina khawvel ram hi ngai ta lovin;
Hmangaina le inremnan leng kumkhuo tang ei ta,
Vân beramte chu inpakin zaitin rem tang ei tih.


   Facebook      Twitter    :    Views(560)