Kha siang in honhalhsak ve aw
Doh is F

Kha Siang in honhalhsak ve aw,
Toupa Jesu’ min in;
Ka lungsung uah teng gige hen,
A nasep mei bangin.

Pentikos Ni a hongtunin,
U-le-nau a panpih;
Tua in mawhna sut bang theiin,
Zata phillei luang bang.

Tua banga Na nasep theih na’ng,
Kha Siang ka hon ngen uh;
Hongpawl, sinsak, hong lungmuan di’n,
Thangvan tun matengin.

Bangdang kim nei mah lehang leng,
Hiai i taksap pen hi;
I mawhnate hong theisak di’n,
Kha Siang kia i deihpen.


   Facebook      Twitter    :    Views(20)