Tiena inthawk chanchin tha ei dawng
Phuahtu: Rev. H.P. Runremthang
ṬHB 127.
Doh is D

HUNGRO HUNGRO

Tiena inthawk chanchin ṭha ei dawng,
Hmangaina le inremnain ro ei rela;
Sienkhawm Lalpa maicham a chim zo tah,
Thaw ro, Lalpa maicham chi siemṭha nawk ei tiu.

Hung ro, hung ro, Lalpa kuomah,
Hung ro, Lalpa kuomah kir ei tiu;
Mi lo keinawi ta sienlakhawm,
A mi sukdam nawk ding a nih,
Mi lo sukna ta sienlakhawm,
A mi tuom nawk ding a ni si.

Tu lai ṭhangthar nun ṭhalaihai hin,
Khawvel tar nenetui umlo chu an fawp a;
Khawpna umlo, beidawngna chau a nih,
Hung unla Krista hringna tui chu dawn ei tiu.

Ei ram le ei hnam humhimna di’n,
Chengrang chawia doral ropui rel a ngai nawh;
Ei ralthuom chu Gospel chau hi a nih,
Chu ngei chu ei inhumhimna di’n hmang ei tiu.

Hlunlo ram thlirin ei buoi zo tah,
Ei sakhmela hai khawm lawman a um ta nawh;
Lalpaa ei lawman chu ei hratna,
Chungtieng thlir ei ta hluo senglo ram a la tam.

Muvanlai iengin ringtu nun hi,
Ei hlimthla chu hnuoiah inleng vel sienkhawm;
Ei hringna chu vansnaga leng a nih,
Suol sukhlum thei lovin Lalpa’n a mi dawmsang.


   Facebook      Twitter    :    Views(437)