Jesu min gen jel ding
Doh is A

Jesu min gen zel ding uh, Haleluia!
Jang-gam lei leh singtang ah, Haleluia!
Hiai ah Gospel hongtungta, Haleluia!
Suahlam ah a pai zel ding, Haleluia! (2)
Haleluia! Haleluia! Suahlam ah a pai zel ding. (2)

Mi tengteng kikhawm ding uh, Haleluia!
Hondampa pahtawi dingin, Haleluia!
Kalvari tatna gen ding Haleluia!
Leitung gam mun tengteng ah, Haleluia! (2)
Haleluia! Haleluia! Leitung gam mun tengteng ah. (2)


   Facebook      Twitter    :    Views(59)