I kimuh i kithuahkhawm nawn ma’n
Doh is Bb

I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!
Pathian in honpii, honlen hen;
Bittakin nang hon nakem hen,
I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!

Sakkik
I kimuh nawn mateng!
Jesu kiang kimuh mateng;
I kimuh nawn mateng!
Pathian in hon ompih tawntung hen.

I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!
Aman A kha hon zakkhum hen;
Niteng nek-le-tak honpia hen,
I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!

I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!
Damsung lungkhamna’n honbawm zong;
Pathian in anglai honsia hen,
I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!

I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!
Sih lauhuaina’n a hontuam zong;
Itna puanlap honzakkhum hen,
I kimuh i kituahkhawm nawn ma’n!


   Facebook      Twitter    :    Views(57)