Gam vangla a setan khuamial
Doh is A.

Gam vanglaa Setan khuamial nua’ tengte,
Mi sang zatam tangtawn a mang mai ding;
Kuahiam kuan ding, hotdamna thugen ding in,
Haksa mahleh zong Jesu muang zaw ding?

Sakkik
“Ka kiang vangletna teng piak hi , (2)
Gam teng ah kuankhia unla,
Tangthupha gen un;
Ngai un, K’on ompih gige hi.”

En un, leitung teng sepna dia kong kihong,
Khrist’ sepaihte aw, tua ah lut meng un;
Khristiante aw, thou-in hatna gawmkhawm un,
Khelhna khau sut di’n Gospel thu gen un.

Bangdia si ding? chi’n Pathian’ aw’n honsam hi,
Bangdia si ding? chi’n A min hong gingkik;
Sihna lauhuai’ pan hondam di’n Jesu si,
Hinna leh hotdamna thu vagen un.

Mi namchihta’n, Pathian thupi hen, chia,
Vualzoua la a sak chiang un nuam un;
Tatte’n hotdamna kipahpi’n kikou un,
Haleluia, Toupa Kumpi hi, chi’n.


   Facebook      Twitter    :    Views(44)