Banghanga angelte biakpa pen in ah
Doh is D.

Banghanga angelte Biakpa pen in ah,
Mihingte a it theih ken gen thei keng;
Banghanga Belamchingpa bang vakvaite,
Pi kik dinga a zon, ken gen thei keng;
Hihhang ka thei: Mari sung pan hong suak a,
Bethlehem gankuang sung inn-in nei a,
Nazareth ah tengin sem gim mahmah a,
Tuabangin vannuai Honpa,Honpa hong pai hi.

Daidide-a a thuakdan ken gen thei keng,
Khitui luanna muna hon lungmuan lai’;
Khros tunga lungtang tapkhap dan gen thei keng,
Kum sawmthum leh thum dong natna a thuak;
Hihhang ka thei: Lungtang tamkhamte damsak,
Khelhna beisak, launa zong thengsak a,
Van-gik puate, vangikpi zong sangkhia a,
Tua bangin vannuai Honpa, Honpa hiah hong om.

Bangchi’n namte zouzou ding, ken gen thei keng,
Bangchi’n a lei gou hong luah zou ding hiam;
Bangchi’n suah, tum, khial leh misiangte’ taksap
Leh lunggulh lamet peding gen thei keng;
Hihhang ka thei: A thupina mu kim ding,
A chipawi gahte Ama’n at ding hi;
Nopni hongsuah chiang’ tangpha mahmah ding a,
Vannuai Honpa, Honpa hihna kitheih chiangin.

Bangchi’n vannuai in bia ding, ken gen thei keng,
Ama’ sawla huihpi teng then chiangin;
Lungnopna bangzah lian ding, ken gen thei keng,
Mi khempeuh itna toh kidim chiangin;
Hihhang ka thei: Vante lungnuam mahmah ding,
Mi sangtampite’n la a sak chiang un;
Lei leh van kidawng in zaila in dim ding;
Vannuai Honpa, tangtawn Kumpipa hong hih chiang!


   Facebook      Twitter    :    Views(51)