Aw Pathian, nang man tangthupha non pia
Doh is C.

Aw Pathian, Nangman tangthupha non pia,
Kipahthu kon hilh, kipahthu kon hilh,
Kipahthu kon hilh, Nang kiang.

Sakkik
Haleluia, Amen.

Hiai leitung tengteng khuamial in bawmdim,
Tanvakpa hong suak, Tanvakpa hong suak,
Tanvakpa hong suak, Jesu.

Leitung namchih lai’ tu’n khua hong vak hen,
Hihdampa’ tangthu, Hihdampa’ tangthu,
Hihdampa’ tangthupha toh.


   Facebook      Twitter    :    Views(119)