Aw kei hong gum toupa
Phuahtu: V. Siampu
Doh is G.

Aw kei hong gum Toupa, Aw hong nusia lou aw,
Simlei mialna nuai ah, tummang kha ning;
Aw Na itna khut in kei hong len gige

   Facebook      Twitter    :    Views(170)