Ida sado
Satu(te): ECM Assembly Choir

Idâh sahdô paw hawh lo chiehpa
Papawsa heih awpa ta
Beidyuchhai nah rôhnahna zydua
Siesai ta kraws cha vaw tlyh

Thina chhiesana cha
Kalvary liata patlâh khai haw
Palôh keichheih chiehpa
Lei nah vâ miah pazao haw

Hy Bei Zisu ei cha chakao aw
Kei châ na hro a hlâ chi
Kei hro tlâh khao lei awpa tlai he
Chhâzaw hrona na pie chi

Na kyhpachâna he
Kei châ sôh ta khoh âchhih kaw diah
BEIPA kei eih na châ
Kei chhao nâ eih ei vaw châ

Pachâpasia hra tua hy Unawh
He tlu kyhpachâna he
Kuchha ta lôhkhu na hli aw ma?
Kyhpachâtuh vaw ngai teh

Lei nah vâ beichaipa
Chhiesana kraws a tlyh tuhpa cha
Khâpa hro vâ châ vei
Nâ nah kei vâ a vaw châ

Hy Bei Zisu ei cha chakao aw
Kei châ na hro a hlâ chi
Kei cha tlâh kao lei awpa tlai he
Chhâzaw hrona na pie chi

Na kyhpachâna he
Kei châ sôh ta khoh a chhih kaw diah
BEIPA kei eih na châ
Kei chhao nâ eih ei vaw châ


   Facebook      Twitter    :    Views(214)