Beipa kyh miah pachÂna he
Mara Krizyhpa Hlabu

1. Beipa kyh miah pachâna he,
Lyna hla ta sa tua suh vy;
Ngiachhie tlâhlei keimozy tlai,
Chhâzaw hrona miah pie haw.

Hy lyna hla cha sa tua suh vy,
Beipa maniah ngiachhiena cha;
Halleluiah! Chhâzaw Beipa,
Ngiachhie Beipa reithai s’u.

2. Vâmo zawpi reitiah lei hry,
Beipa sai khâ maniah hei;
“Ivy, Adâh hmo paraona cha,
Ei ngiahthai aw ei” a tah.

3. Keimozy ngiahthai thei n’awpa,
Nâzari Zisu a byuh haw;
Ano chhao eima hro n’awpa,
Riethei to a tao paki.

4. “Ei chyhsa châ beih leipa cha,
Ei chyhsa ei tah aw” a tah;
A ngiachhie bie cha vaw tlô haw,
Lyna hla paryh suh vy


   Facebook      Twitter    :    Views(250)