Hy kalvari tho cho liata
Mara Krizyhpa Hlabu

1. Hy, Kalvari tho chô liata,
Chatlaituhpa a awh;
Zerusale Kâna râh zydua,
Nama Bei châ vei ma? (2)

Hy reih thei va na,
Hy chho thai va na;
A ngiachhie no-âhchhih cha,
Kyhpachâna reih thei va na,
Miah ngiachhie rônahzie cha.

2. Poh-rai rônah a vaw hrie haw,
Lôpanô vaw patlaw;
Kyhpachâ Khazoh palôh liata,
Khatlu ta pasa aw? (2)

3. Khizaw chhao cha vaw zoh ha ta,
Alo a vaw sih ta;
A riahchi ta Khizaw â chalyu,
Mopathaih ama thyu. (2)


   Facebook      Twitter    :    Views(320)