Lyuhbie
Phuahtu: J. Vialua

Dyhchâ bie lyuhbie âryh tawh chhaota
Eizâ thei thlâ ha tyh
Noh ly chhiki valâ ei zona maih
Ngiana rai cha hnei va na
Hnazô vâti hria paw hawh
Ei vaw ly tua nô nâ y
Lyuhbie paryh heih vâ pi y

Chhôhso ngiabâh ta vaw kua bao la
Bâh lia a cha ao laih tua si
Motlei châ ta laina tlâh â nano la aryh thai vei
Aw, Lyuhbie paryh heih la vâ pi

Tlâhpadâ lâ khi charei khoh tua si
Ahy thângia lei ta
Râh la thosôh nohdi phana ry lia
Lyuhbie paryh tua ei si
Na thângia lôlie vâsâh ei vaw taona zydua he
Lôhki ta ei cha chho khai aw

Chhôhso ngiabâh ta vaw kua bao la
Bâh lia a cha ao laih tua si
Motlei châ ta laina tlâh â nano la aryh thai vei
Aw, Lyuhbie paryh heih la vâ pi

Zasâ mo sikhôh riah la chi lei ta
Eimâ hmô chho no he
Bâh lia a cha ao ta laina râh zy
Za sai laih heih tua si
Hnazô vâti hria paw hawh
Ei vaw ly tua nô nâ y
Aw, Lyuhbie paryh heih vâ pi

Chhôhso ngiabâh ta vaw kua bao la
Bâh lia a cha ao laih tua si
Motlei châ ta laina tlâh â nano la aryh thai vei
Aw, Lyuhbie paryh heih la vâ pi
Aw, Lyuhbie paryh heih la vâ pi
Aw, Lyuhbie paryh heih la vâ pi


   Facebook      Twitter    :    Views(303)