Rama la chha
Phuahtu: L. Beinawsa
Satu(te): Beilakho feat K. Sida

Ei chaw hâna a rei bao cha
Na châ daihti vaw hmâh khai tlôh na
Kyhpachâna bie eima rei hlâta
Lôh hro tlâ eina vaw phaosai chi

Chhôhso raithlih chhaota châ ngie laih na
Ei nu kei châ vaw kua thai khao vei
Ramâ lâ chhâ ei châ kao thei vâ ma

Na kiah lia y na rai ai thei vei
Ei hro na pakituhpa châ tlôh chi
Chahrasa ramâ hawh a châ khai haw
Chô Khazoh rei châ se chyulei y

Chhôhso raithlih chhaota châ ngie laih na
Ei nu kei châ vaw kua thai khao vei
Ramâ lâ chhâ ei châ kao thei vâ ma

A tlâhpa ta va khô mah y
Hnôh lâ daihti hawhta châ thai khao vei
Kei chhao lytlâh ei khô ha bâ aw
Chhâzaw châ a tlâh ta mâpha sy

Chhôhso raithlih chhaota châ ngie laih na
Ei nu kei châ vaw kua thai khao vei
Ramâ lâ chhâ ei châ kao thei vâ ma


   Facebook      Twitter    :    Views(186)