Na pa lalao chi
Satu(te): K. Manuti

Zâkhano lyuhbie paryh khai ha tawh
Khaitaih lia ma na y
Hrozô chhâkha pawlâh Di ta na hrua tlôh chi
Kei rairao chhôhkha lia ei zâ thei thlâh hâ tyh
Myna noh hnei va na
Ei chhôhso paru ta khâ cha vaw hâ tyh na
Khataih lia ma na y

Khataih lia ma na y
Lyuhbie hlâ thai chai paw
Luh chô bydi lyuhbie hlâ vaw tua ha bao la
Khataih lia ma na y
Na hnazô hmô ei khoh
Chhôhso na palâlao chi
Zâkhanoh lâ lyuhbie
Ei chhôhso lia dei zâ rie
Khataih lia ma na y

Khiliah lâpô ei zona lia maih ta
Hnazô hmôpa y vei
Lailâh hrozy hiahri ta valâ ei zoh cha
Khataih lia ma na y
Ei cha vaw tlua laih hi
Sikhôh riah chhao chi va
Luh chô bydi lyuhbie lâ vaw kua ha bao la
Khataih lia ma na y

Khataih lia ma na y
Lyuhbie hlâ thai chai paw
Luh chô bydi lyuhbie hlâ vaw tua ha bao la
Khataih lia ma na y
Na hnazô hmô ei khoh
Chhôhso na palâlao chi
Zâkhanoh lâ lyuhbie
Ei chhôhso lia dei zâ rie
Khataih lia ma na y

Zâkhano lyuhbie paryh khai ha tawh
Khaitaih lia ma na y
Hrozô chhâkha pawlâh Di ta na hrua tlôh chi
Kei rairao chhôhkha lia ei zâ thei thlâh hâ tyh
Myna noh hnei va na
Ei chhôhso paru ta khâ cha vaw hâ tyh na
Khataih lia ma na y


   Facebook      Twitter    :    Views(292)